Logo Repki Gmina

News

News zdjęcie id 1787

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

15.09.2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Pracownika socjalnego – 1 etat

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2.  Wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

               społecznej:

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 2.  dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
 3.  dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 1. Nieposzlakowana opinia.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 3. Prawo jazdy kat. B i możliwość używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres.
 2. Znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji.
 4. Doświadczenie w pracy w pomocy społecznej.

 

Zakres czynności pracownika socjalnego:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna;
 2.  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej oraz skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4.  pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Ochrona danych osobowych:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki;
 2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Repkach jest Pani Paulina Skrouba, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy – pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Repkach, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty),
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę. Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (danych kontaktowych, zainteresowania, wizerunek, dodatkowe kwalifikacje, które nie są wymagane na stanowisku racy, na które odbywa się rekrutacja) jest dobrowolne;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownik socjalny” do dnia 28 września 2020 r. osobiście w godzinach pracy Ośrodka lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach ul. Parkowa 7, 08-307 Repki (pokój nr 8)

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 25 506 57 06

lub na adres e-mail: gopsrepki@op.pl

Dokumenty , które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach zastrzega sobie prawo do przerwania procedury naboru bez podania przyczyny.

 

Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Repkach.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku rekrutacją na wolne stanowisko pracy – pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Repkach - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.