Logo Repki Gmina Logo Repki Gmina

News

News zdjęcie id 1740

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Repki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 1194 w miejscowości Repki

15.07.2020

WÓJT GMINY REPKI
powiat sokołowski
woj. Mazowieckie

Repki, dnia 15 lipca 2020 r.

In.G.Km.6721.1.2020

 

 

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Repki

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 1194 w miejscowości Repki

 

 

Na   podstawie   art.   17   pkt   1   ustawy   z   dnia   27   marca   2003r.   o   planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Repki uchwały Nr XX/135/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 1194 w miejscowości Repki.

Granice opracowania planu miejscowego obejmują obszar wskazany na załączniku graficznym do ww. uchwały, która dostępna jest na stronie www.repki.pl , Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 46 ust. pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego lub prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Repki na adres Urzędu Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, ustnie do protokołu      lub za pomocą   środków   komunikacji   elektronicznej,   bez konieczności   opatrywania    ich bezpiecznym podpisem, na adres poczty elektronicznej: gminarepki@list.pl. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,  której  dotyczy.  Organem  właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Repki.

 

Wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania planu miejscowego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Repki reprezentowana przez Wójta Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Repki jest Pani Paulina Skrouba, z którą kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym) w zw. z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu składania wniosków do planu miejscowego lub prognozy oddziaływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 4. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje

o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe po realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
 3. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania - zgodnie z RODO;
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 5. podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości złożenia wniosku;
 6. decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, a także nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.