Logo Repki Gmina

News

News zdjęcie id 1726

Nowy okres zasiłkowy i składanie wniosków

29.06.2020

Podstawowe informacje dotyczące zasad wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w 2020 roku.

Program startuje 01 lipca 2020 r., a wnioski można składać do 30 listopada 2020 r. Jednak obowiązują różne daty startowe składania wniosków w zależności od tego czy złożenie nastąpi drogą e-mail, czy też tradycyjnie w formie wersji papierowej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Repki, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), na stronie empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii lub za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną;
 • tradycyjnie (w wersji papierowej) – od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach, ul. Parkowa 7, poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30; czwartek od 8.00 do 16.00. Wnioski złożone po upływie terminu, tj. po 30 listopada 2020 r., pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski w wersji papierowej można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Repkach, ul. Parkowa 7 (pokój nr 5).  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 506 57 23.

Wsparcie z programu” Dobry start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, w tym także w szkole policealnej i w szkole dla dorosłych. Program nie obejmuje studentów.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku, w wysokości 300 zł na dziecko, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (realizujące roczne przygotowanie przedszkolne – tzw. zerówka w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego),
 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia, złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji, odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia „Dobry start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku wystąpienia zmian, mających wpływ na prawo do świadczenia „Dobry start”, osoba ubiegająca się o świadczenie „Dobry start” jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie, jest obowiązana do jego zwrotu.

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń „Dobry start” można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem telefonu 25 506 57 23, poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, czwartek od 8.00 do 16.00. Zmiany dotyczące świadczeń „Dobry start” będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy Repki www.repki.pl.

 

Podstawowe informacje dotyczące wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach, uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Repki, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021, trwający od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r., będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną – od 01 lipca 2020 roku za pośrednictwem:
 • bankowości internetowej,
 • przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
 • za pomocą serwisów obywatel.gov.pl lub https://www.zus.pl/pue (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
 • tradycyjnie (w wersji papierowej) – od 01 sierpnia 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach i za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wnioski w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach, ul. Parkowa 7 (pokój nr 5), poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, czwartek od 8.00 do 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 506 57 23.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 należy złożyć wraz z poniżej wymienionymi dokumentami.

W przypadku:

 • osób posiadających gospodarstwo rolne:
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2019 r.,
 • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
  w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej
  w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
  z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • osób pobierających bądź płacących alimenty w 2019 r.:
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osób spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je
  w wysokości niższej:
 1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 2. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • utraty bądź uzyskania dochodu:
 • dokument, w tym oświadczenie, określające datę utraty bądź uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu, a także liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku 2019,
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość
  i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku 2019,
 • osób samotnie wychowujących dzieci:
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego
  z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny za rok 2019:
 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalone jest prawo do świadczeń rodzinnych innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie płaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku,
 • pozostałe dokumenty:
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczenia rodzinnego, wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenia może domagać się tego dokumentu. Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku należy dostarczyć w postaci kopii, a oryginały przedłożyć do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 764 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu
z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się:

 • na dziecko do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, do ukończenia przez dziecko 21. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole,
 • do ukończenia 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenia rodzinne w terminie do dnia 31 sierpnia br. gwarantuje wypłatę świadczeń do dnia 30 listopada br. Natomiast dla wniosków złożonych od dnia 01 września do dnia 31 października br. wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia br. Wnioski złożone od dnia 01 listopada do dnia 31 grudnia danego roku zostaną wypłacone do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń rodzinnych można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem tel. 25 506 57 23, poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, czwartek od 8.00 do 16.00. Zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy Repki www.repki.pl

 

Podstawowe informacje dotyczące wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Repki, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną – od 01 lipca 2020 roku za pośrednictwem:
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (mrpips.gov.pl),
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP(http://epuap.gov.pl/),
 • bankowości elektronicznej,
 • tradycyjnie (w wersji papierowej) – od 01 sierpnia 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach, ul. Parkowa 7, poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, czwartek od 8.00 do 16.00. Wnioski w wersji papierowej można pobierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach (pokój nr 5).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł – od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna, do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25. roku życia, w przypadku, gdy posiada orzeczenia o niepełnosprawności – bezterminowo.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 900 zł (kryterium dochodowe w tej wysokości ma zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 01.10.2020 r.). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach w przypadku dochodów innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (oryginał) albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą (oryginał),
 • dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku należy dostarczyć w postaci kopii, a oryginał okazać do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy:

 • do 31 sierpnia – przyznanie i wypłata świadczeń następuje do dnia 31 października,
 • w miesiącu wrześniu – przyznanie i wypłata świadczeń następuje nie później niż do 30 listopada,
 • w miesiącu październiku – przyznanie i wypłata następują nie później niż do 31 grudnia,
 • w miesiącu listopadzie – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń, przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następują do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wypłata świadczeń następują do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem tel. 25 506 57 23, poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, czwartek od 8.00 do 16.00. Zmiany dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy Repki www.repki.pl.

 

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.