Logo Repki Gmina Logo Repki Gmina

News

News zdjęcie id 1585

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny 2020

10.02.2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach ogłasza nabór  na wolne stanowisko pracy

ASYSTENT RODZINY

w ramach PROGRAMU ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2020.

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia lub umowy o pracę – przewidywany okres zatrudnienia 01.03.2020 - 31.12.2020 r.

 

Na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:

 

1)      posiada:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

d)      wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

e)      wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

2)      nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

3)      wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

1)      prawo jazdy i własny samochód,

2)      znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania  w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,

3)      wysoka kultura osobista,

4)      znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

5)      umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,

6)       wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

7)      znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

8)      samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

9)      umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

10)  nieposzlakowana opinia.

 

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty),

2)      opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3)      udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

5)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

7)      wspieranie aktywności społecznej rodzin,

8)      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

9)      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

10)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

11)  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

12)  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

13)  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

14)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

15)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,i przekazywanie tej oceny OPS,

16)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

17)  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

18)  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

19)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa  w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Informacje dodatkowe:

1.      Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2.      Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

3.      Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

4.      Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział  w szkoleniach oraz samokształcenie.

5.      Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

6.      Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe, podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną - udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.

7.      Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie.
 2. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu).
 3. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku  pracy.
 4. Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.
 5. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie  lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 8.  Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 10. Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018  o ochronie danych osobowych( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)"

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie do 21.02.2020 r. do godz. 13⁰⁰ do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach ul. Parkowa 7, pokój nr 8 lub 10 albo na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach ul. Parkowa 7 08-307 Repki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25) 506 57 06 – Teresa Stasiuk lub (25) 506 57 07 – Joanna Jastrzębska  

od  poniedziałku do  piątku w godz. 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Repkach
Teresa Stasiuk

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.