Logo Repki Gmina

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro


 

"Dostawa fabrycznie nowej kosiarki spalinowej samojezdnej"
Zapytanie ofertowe

 

"Zakup krzesełi"

Zapytanie ofertowe

 

"Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Zawady - gm. Repki"

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie wyznaczenia punktów granicznych działek o nr ewidenyjnym 40 w miejscowości Bohy gm. Repki

Zapytanie ofertowe
Sprostowanie

 

Wykonanie wyznaczenia punktów granicznych działek o nr ewidenyjnych 42/2 i 43/2 w miejscowości Bałki gm. Repki

Zapytanie ofertowe
Sprostowanie

 

"Dostawa fabrycznie nowego rębaka spalinowego ( rozdrabniacza do gałęzi )."

Zapytanie ofertowe

 

"Profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Repki w 2019 roku"

Zapytanie ofertowe

 

 

"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Repki oraz ich utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Świadczenie usługi polegającej na okazjonalnym przewozie uczniów szkół prowadzonych przez gminę Repki na zawody sportowe i konkursy w 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Wyrozęby-Konaty"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku wielorodzinnego w miejscowości Szkopy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu dróg samochodem ciężarowym z zamontowanym pługiem oraz usuwaniu skutków oblodzeń poprzez posypywanie dróg mieszanką soli drogowej z piaskiem
Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2019 roku
Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe "Konserwacja boiska ORLIK w miejscowości Repki"

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe "Urządzenie boiska do gry w piłkę nożną we wsi Liszki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe"Wykoszenie traw i chwastów z pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Repki w roku 2018".

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki -2018r."
Zapytanie ofertowe

 

Zamówienie na  przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w trzech szkołach w Repkach, Skrzeszewie i  Wyrozębach
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zapytanie ofetowe Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Repkowskiej uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkoł w Repkach
Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowiec, gmina Repki

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Żółkwy gm.Repki"

Wybór najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe.pdf

Uchwałą Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Repki z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Repki obejmującego obręb Żółkwy gm. Repki

 

Zapytanie ofertowe na profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Repki w 2018 roku
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowej patelni elektrycznej stanowiącej wyposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Skrzeszewie
Zapytanie ofertowe.pdf

 

"Świadczenie usługi polegającej na okazjonalnym przewozie uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Repki na zawody sportowe i konkursy w 2018 r.
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Skrzeszew  - II Postępowanie
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Wyrozęby
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Skrzeszew  - II Postępowanie
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Skrzeszew
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Skrzeszew
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Wyrozęby
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gałki w ramach zadania Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2018 roku
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na usuwaniu skutków oblodzeń poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką soli drogowej z piaskiem
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


Zakup szkolnych metaloWych szafek szatniowych - II postępowanie
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gałki w ramach zadania Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na usuwaniu skutków oblodzeń poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką soli drogowej z piaskiem
Zapytanie ofertowe.pdf

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2018 roku.
Zapytanie ofertowe.pdf


Zakup szkolnych metaloWych szafek szatniowych - II postępowanie
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie tablic informacyjnokierunkowych-Skrzeszew "
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„Wykonanie tablic informacyjnokierunkowych - Wierzbice Górne"
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„ Wykonanie przeglądu technicznego branży budowlanej budynków na terenie gminy Repki"
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zakup szkolnych metaloWych szafek szatniowych
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„ Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic dla miejscowości Repki"
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


Zakup mebli szkolnych dla uczniów
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w związku z realizacją projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" IlI postępowanie
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Wykonanie tablic informacyjnokierunkowych - Wierzbice Górne"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie tablic informacyjnokierunkowych-Skrzeszew "
Zapytanie ofertowe.pdf


„ Wykonanie przeglądu technicznego branży budowlanej budynków na terenie gminy Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: „Poprawa infrastruktury wodnościekowej na terenie gminy Repki"
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Remont świetlicy wiejskiej w Rudnikach -wykonanie i zamontowanie drzwi wejściowych"
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„Wykonanie i zamontowanie drzwi do świetlicy wiejskiej w Smuniewie"
Zawiadomienie.pdf


„ Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic dla miejscowości Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


Zakup mebli szkolnych dla uczniów
Zapytanie ofertowe.pdf


Zakup szkolnych metalovvych szafek szatniowych
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowego kotła warzelnego parowego stanowiącego wyposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Skrzeszewie
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w związku z realizacją projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI
edycja" IlI postępowanie

Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie i zamontowanie drzwi do świetlicy wiejskiej w Smuniewie"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Remont świetlicy wiejskiej w Rudnikach -wykonanie i zamontowanie drzwi wejściowych"
Zapytanie ofertowe.pdf


Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: "Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki"
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
PFU oczuszczalenie
PFU wodociag Czaple Kolonia


„Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, podłączełń dymowych i wentylacyjnych w budynkach na terenie gminy Repki"
Zawiadomienie.pdf


„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiącej drogę gminną położoną w miejscowości Skrzeszew gm. Repki"
Zawiadomienie.pdf


„Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń dymowych i wentylacyjnych w budynkach na terenie gminy Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Dostawa kruszywa betonowego do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Rogów"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiącej drogę gminną położoną w miejscowości Skrzeszew gm. Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


Opracowanie opinii technicznej dotyczące zmiany stanu wody na gruncie, na działce o nr ew. 128, 398, 400/2, 390/1, 390/2 w obrębie wsi Wyrozęby Konaty, gmina Repki
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie przeglądu i konserwacji kotłów olejowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego 2017 /2018"
Zawiadomienie.pdf


„Zakup i dostawa tłucznia drogowego do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Rogów"
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


Organizacja wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w związku z realizacją projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" II postępowanie
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„Wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw z terenu Gminy Repki"
Zawiadomienie.pdf


„Wykonanie przeglądu i konserwacji kotłów olejowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego 2017/2018"
Zapytanie ofertowe.pdf


Dostawa i montaż nowego kotła warzelnego parowego stanowiącego
wyposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Repkach

Zawiadomienie.pdf


„Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Sawice Bronisze"
Zawiadomienie.pdf


„Zakup i dostawa tłucznia drogowego do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Rogów"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw z terenu Gminy Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki- 2017r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„ Wykonanie i zamontowanie okratowania okien w świetlicy wiejskiej w Galkach"
Zawiadomienie.pdf


„Wykonanie i zamontowanie okna w Świetlicy wiejskiej w Zawadach oraz wykonanie i
zamontowanie 2 szt drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Smuniewie"

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Sawice Bronisze"
Zapytanie ofertowe.pdf


Organizacja wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w
związku z realizacją projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI
edycja11 li postępowanie

Zapytanie ofertowe.pdf


Dostawa i montaż nowego kotła warzelnego parowego stanowiącego
wyposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Repkach

Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic dla miejscowości Repki"

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„Wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw z terenu Gminy Repki"

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„Wykonanie i zamontowanie okna w świetlicy wiejskiej w Zawadach oraz wykonanie i zamontowanie 2 szt. drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Smuniewie"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie i zamontowanie okratowania okien w świetlicy wiejskiej w Gałkach"
Zapytanie ofertowe.pdf


Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki- 2017r
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzeszewie
Zawiadomienie.pdf


"Wykoszenie traw i chwastow z pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Repki w roku 2017"
Zawiadomienie.pdf


„Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic dla miejscowości Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw z terenu Gminy Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie przebudowy i montażu przepustów na drogach gminnych na terenie Gminy Repki"
Zawiadomienie.pdf


Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Repkach
Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie omyłka VICTOR.pdf
Zawiadomienie omyłka CHEC SPORT.pdf


Zakup materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Repkach
Zawiadomienie.pdf


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w związku z realizacją projektu "Szkoła Równych Szans VI „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja"
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach
Zawiadomienie.pdf


"Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkól w Skrzeszewie" - II POSTĘPOWANIE
Zapytanie ofertowe.pdf


Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkól w Skrzeszewie"
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Wykoszenie traw i chwastów z pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Repki w roku 2017
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek i obozu językowego dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach w związku z realizacją projektu "Szkoła Równych Szans VI „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe
szkól VI edycja"

Zawiadomienie.pdf


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzeszewie w związku z realizacją projektu "Szkoła Równych Szans VI „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkól VI edycja
Zawiadomienie.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzeszewie
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie przebudowy i montażu przepustów na drogach gminnych na terenie Gminy Repki"
Zapytanie.pdf
Załącznik 1.pdf


Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkól w Skrzeszewie
Zawiadomienie.pdf


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w związku z realizacją projektu "Szkoła Równych Szans VI „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja"
Zawiadomienie.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Repkach

Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja"
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzeszewie w związku z realizacją projektu "Szkoła Równych Szans VI „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja"
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w związku z realizacją projektu "Szkoła Równych Szans VI „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja"
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek i obozu językowego dla uczniów z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wyrozębach w związku z realizacją projektu "Szkoła Równych Szans VI
„Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja"

Zapytanie ofertowe.pdf


Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkól w Skrzeszewie"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiących drogi gminne położone w miejscowości Skrzeszew gm. Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


„KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY REPKI"
Zawiadomienie.pdf


„Wykonanie corocznej kontroli głównej trzech placów zabaw wykonanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Repki"
Zawiadomienie.pdf


„KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY REPKI"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Ułożenie kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamianka i Czaple-Andrelewicze"
Zawiadomienie.pdf


„Ułożenie koryt ściekowych wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach położonych na terenie Gminy Repki"
Zawiadomienie.pdf


„Budowa altany rekreacyjnej na spotkania mieszkańców w miejscowości Ostrówek"
Zawiadomienie.pdf


„Badania lekarskie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Repki"
Zawiadomienie.pdf


„ Wykonanie corocznej kontroli głównej trzech placów zabaw wykonanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Repki"
Zawiadomienie.pdf


Okazjonalne przewozy uczniów Zespołu Szkół w Repkach, Zespołu Szkół w Skrzeszewie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach na zawody sportowe i konkursy
Zawiadomienie.pdf


„Badania lekarskie strażaków Ochotniczych Straty Pożarnych z terenu Gminy Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Repki w 2017 roku"
Zawiadomienie.pdf


Okazjonalne przewozy uczniów Zespołu Szkół w Repkach, Zespołu Szkół w Skrzeszewie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach na zawody sportowe i konkursy
Zapytanie ofertowe.pdf


„Ułożenie kostki betonowej przy świetlicy
wiejskiej w miejscowości Kamianka i Czaple-Andrelewicze"

Zapytanie ofertowe.pdf


„Ułożenie koryt ściekowych wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach położonych na terenie Gminy Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt"
Zawiadomienie.pdf


„Budowę altany rekreacyjnej na spotkania mieszkańców w miejscowości Ostrówek"
Zapytanie odertowe.pdf


„Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Repki"
Zapytanie odertowe.pdf


Profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Repki w 2017 roku

Zapytanie.pdf


Sprzedaż drzew „na pniu" wraz z wycinką i uprzątnięciem terenu w miejscowości Repki

Zawiadomienie.pdf


„Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt"

Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe - sprzedaż drzew „na pniu" w miejscowości Repki
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Wyrozębach-Podawcach"
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach
Zapytanie.pdf


Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzeszewie
Zapytanie.pdf


Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Repkach
Zapytanie.pdf


Zakup materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzeszewie

 

Zapytanie.pdf

 


Zakup materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Repkach
Zapytanie.pdf


„ Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy przy drogach gminnych"
Zawiadomienie.pdf


Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na usuwaniu skutków oblodzeń poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką soli drogowej z piaskiem

Zapytanie.pdf


Wykonanie uslugi polegającej na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2017 r.

Wybór.pdf


„ Wykonanie przeglądu technicznego instalacji elektrycznej budynków na terenie gminy Repki"
Zawiadomienie.pdf


Wykonanie mechanicznej scinki poboczy przy drogach gminnych
Zapytanie ofertowe.pdf


Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2017 roku
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie rocznego przeglądu
technicznego instalacji elektrycznej budynków na terenie Gminy Repki"

Zapytanie ofertowe.pdf


Oszacowanie wartości wyciętych odrostów drzew gatunku wierzba przy drodze gminnej w miejscowości Skrzeszew gm. Repki
Zawiadomienie.pdf


Dostawa urn wyborczych na potrzeby obwodów głosowania na terenie Gminy Repki
Zawiadomienie o wyborze.pdf


„Oszacowaniu wartości wyciętych odrostów drzew gatunku wierzba przy drodze gminnej
w miejscowości Skrzeszew gm. Repki"

Zapytanie ofertowe.pdf


"Wykonanie przeglądu i konserwacji kotlów olejowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego 2016/2017"
Zawiadomienie o wyborze.pdf


Dostawa urn wyborczych na potrzeby obwodów głosowania na terenie Gminy Repki
Zapytanie ofertowe.pdf
Formularz ofertowy.docx


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO - „Oszacowanie wartości wyciętych odrostów drzew gatunku wierzba przy drodze gminnej w miejscowości Skrzeszew gm. Repki "
Zawiadomienie.pdf


ZAWIADOMIENIE - sprzedaż drzew „ na pniu" wraz z wycinką i uprzątnięciem terenu
Zawiadomienie.pdf


„Sprawdzenie stanu technicznego przewod

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 787 50 29
fax: 25 787 50 66

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.