Logo Repki Gmina

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

"Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego polegającego na zamontowaniu opraw oświetlenia drogowego typu led w miejscowości Repki, ul. Orzechowa gm. Repki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnierjszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

"Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Czaple Andrelewicze"

Zapytanie ofertowe

 

"Wykonanie przeglądu i konserwacji kotłów olejowych i gazowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego 2019/2020"

Zapytanie ofertowe

 

Dostawa fabrycznie nowych stołów składanych

Zapytanie ofertowe

 

"Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej nr. 222 w miejscowości Rogów gm. Repki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnierjszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki - 2019r. - etap II"

Zapytanie ofertowe

 

"Umocnieniu skarpy drogi gminnej w miejscowości Wasilew Szlachecki w związku z realizacja zadania pn. Budowa ścieżki utwardzonej na działce gminnej nr 111 w miejscowości Wasilew Szlachecki" II POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofertowe
Przedmiar robót
Opis techniczny

 

Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Remiszew Mały III POSTĘPOWANIE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnierjszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

"Wykonanie remontu kapliczki wpisanej do gminnej ewidencji zabytków w miejscowości Kobylany Górne gm. Repki - II postępowanie"

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

 

"Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Remiszew Mały"

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

 

"Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej nr. 222 w miejscowości Rogów gm. Repki"

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

 

"Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Remiszew Mały"

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

 

" Umocnieniu skarpy drogi gminnej w miejscowości Wasilew Szlachecki w związku z realizacja zadania pn. Budowa ścieżki utwardzonej na działce gminnej nr 111 w miejscowości Wasilew Szlachecki"

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót

Opis techniczny

 

Dostawa fabrycznie nowych stołów składanych

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie remontu kapliczki wpisanej do gminnej ewidencji zabytków w miejscowości Kobylany Górne gm. Repki

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Włodki

Zapytanie ofertowe

 

Dostawa fabrycznie nowego namiotu imprezowego

Zapytanie ofertowe

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w specjalności drogowej realizowanymi w ramach zadania p.n. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Repki" w skład którego wchodzą zadania : 1) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki" 2) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Andrelewicze"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie opraw oświetlenia drogowego na typu led w miejscowosci Bohy gm. Repki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie remontu przepustów i oczyszczanie rowu przy drodze gminnej nr 282 w miejscowości Sawice-Bronisze gm. Repki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykoszenie traw i chwastów z pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Repki w roku 2019

Zapytanie ofertowe

 

Przeprowadzenie podziału działek położonych w miejscowości Czaple-Andrelewicze w celu regulacji stanu prawnego ze stanem na gruncie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki- 2019r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie opraw oświetlenia drogowego na typu led w miejscowosci Bohy gm. Repki

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Remont/wymiana koryt ściekowych wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mołomotki

Unieważenienie

 

Wykonanie remontu przepustów i oczyszczanie rowu przy drodze gminnej nr 282 w miejscowości Sawice-Bronisze gm. Repki

Unieważnienie

 

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w specjalności drogowej realizowanymi w ramach zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mołomotki-Gałki"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Repki

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Remont/wymiana koryt ściekowych wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mołomotki

Unieważenienie

 

Wykonanie ocieplenia dachu w świetlicy wiejskiej w Wasilewie Szlacheckim

Zapytanie ofertowe

 

Dostawa fabrycznie nowej wykaszarki spalinowej

Zapytanie ofertowe

 

Ułożenie koryt ściekowych wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Szkopy gm. Repki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie pięcioletniego przeglądu technicznego instalacji elektrycznej budynków na terenie gminy Repki

Zapytanie ofertowe

 

 

Zapytanie  ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Repki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przeprowadzenie podziału oraz opracowanie mapy do celów projektowych w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Wyrozęby-Konaty"
Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego- 1
Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego- 2
Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego- 3
Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

 

"Budowa oświetlenia ulicznego typu LED w systemie zaprojektuj i wybuduj przy drodze krajowej nr 62 w miejscowości Remiszew Duży w ramach zadania "Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"
Zapytanie ofertowe

 

"Dostawa nowych stołów i krzeseł konferencyjnych"

Wybór najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofetowe

 

"Profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Repki w 2019 roku".
Zapytanie ofertowe

 

"Wykonanie tablic informacyjno-kierunkowych Skrzeszew"
Wybór najkorzystniejszej oferty
 

 

"Dostawa fabrycznie nowej kosiarki spalinowej"
Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

"Dostawa fabrycznie nowej kosiarki spalinowej samojezdnej"
Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

"Zakup krzeseł bankietowych"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Zawady - gm. Repki"

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie wyznaczenia punktów granicznych działek o nr ewidenyjnym 40 w miejscowości Bohy gm. Repki

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Sprostowanie

 

Wykonanie wyznaczenia punktów granicznych działek o nr ewidenyjnych 42/2 i 43/2 w miejscowości Bałki gm. Repki

Wybór najkorzystniejszej oferty
 

 

"Dostawa fabrycznie nowego rębaka spalinowego ( rozdrabniacza do gałęzi )."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

"Profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Repki w 2019 roku"

Zapytanie ofertowe

 

 

"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Repki oraz ich utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Świadczenie usługi polegającej na okazjonalnym przewozie uczniów szkół prowadzonych przez gminę Repki na zawody sportowe i konkursy w 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Wyrozęby-Konaty"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku wielorodzinnego w miejscowości Szkopy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu dróg samochodem ciężarowym z zamontowanym pługiem oraz usuwaniu skutków oblodzeń poprzez posypywanie dróg mieszanką soli drogowej z piaskiem
Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2019 roku
Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe "Konserwacja boiska ORLIK w miejscowości Repki"

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe "Urządzenie boiska do gry w piłkę nożną we wsi Liszki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe"Wykoszenie traw i chwastów z pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Repki w roku 2018".

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki -2018r."
Zapytanie ofertowe

 

Zamówienie na  przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w trzech szkołach w Repkach, Skrzeszewie i  Wyrozębach
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zapytanie ofetowe Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Repkowskiej uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkoł w Repkach
Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowiec, gmina Repki

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Żółkwy gm.Repki"

Wybór najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe.pdf

Uchwałą Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Repki z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Repki obejmującego obręb Żółkwy gm. Repki

 

Zapytanie ofertowe na profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Repki w 2018 roku
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowej patelni elektrycznej stanowiącej wyposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Skrzeszewie
Zapytanie ofertowe.pdf

 

"Świadczenie usługi polegającej na okazjonalnym przewozie uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Repki na zawody sportowe i konkursy w 2018 r.
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Skrzeszew  - II Postępowanie
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Wyrozęby
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Skrzeszew  - II Postępowanie
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Skrzeszew
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Skrzeszew
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Wyrozęby
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gałki w ramach zadania Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2018 roku
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na usuwaniu skutków oblodzeń poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką soli drogowej z piaskiem
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


Zakup szkolnych metaloWych szafek szatniowych - II postępowanie
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gałki w ramach zadania Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na usuwaniu skutków oblodzeń poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką soli drogowej z piaskiem
Zapytanie ofertowe.pdf

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2018 roku.
Zapytanie ofertowe.pdf


Zakup szkolnych metaloWych szafek szatniowych - II postępowanie
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie tablic informacyjnokierunkowych-Skrzeszew "
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„Wykonanie tablic informacyjnokierunkowych - Wierzbice Górne"
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„ Wykonanie przeglądu technicznego branży budowlanej budynków na terenie gminy Repki"
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zakup szkolnych metaloWych szafek szatniowych
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„ Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic dla miejscowości Repki"
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


Zakup mebli szkolnych dla uczniów
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w związku z realizacją projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" IlI postępowanie
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Wykonanie tablic informacyjnokierunkowych - Wierzbice Górne"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie tablic informacyjnokierunkowych-Skrzeszew "
Zapytanie ofertowe.pdf


„ Wykonanie przeglądu technicznego branży budowlanej budynków na terenie gminy Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: „Poprawa infrastruktury wodnościekowej na terenie gminy Repki"
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Remont świetlicy wiejskiej w Rudnikach -wykonanie i zamontowanie drzwi wejściowych"
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„Wykonanie i zamontowanie drzwi do świetlicy wiejskiej w Smuniewie"
Zawiadomienie.pdf


„ Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic dla miejscowości Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


Zakup mebli szkolnych dla uczniów
Zapytanie ofertowe.pdf


Zakup szkolnych metalovvych szafek szatniowych
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowego kotła warzelnego parowego stanowiącego wyposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Skrzeszewie
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w związku z realizacją projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI
edycja" IlI postępowanie

Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie i zamontowanie drzwi do świetlicy wiejskiej w Smuniewie"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Remont świetlicy wiejskiej w Rudnikach -wykonanie i zamontowanie drzwi wejściowych"
Zapytanie ofertowe.pdf


Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: "Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki"
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
PFU oczuszczalenie
PFU wodociag Czaple Kolonia


„Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, podłączełń dymowych i wentylacyjnych w budynkach na terenie gminy Repki"
Zawiadomienie.pdf


„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiącej drogę gminną położoną w miejscowości Skrzeszew gm. Repki"
Zawiadomienie.pdf


„Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń dymowych i wentylacyjnych w budynkach na terenie gminy Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Dostawa kruszywa betonowego do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Rogów"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiącej drogę gminną położoną w miejscowości Skrzeszew gm. Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


Opracowanie opinii technicznej dotyczące zmiany stanu wody na gruncie, na działce o nr ew. 128, 398, 400/2, 390/1, 390/2 w obrębie wsi Wyrozęby Konaty, gmina Repki
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie przeglądu i konserwacji kotłów olejowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego 2017 /2018"
Zawiadomienie.pdf


„Zakup i dostawa tłucznia drogowego do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Rogów"
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


Organizacja wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w związku z realizacją projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" II postępowanie
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„Wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw z terenu Gminy Repki"
Zawiadomienie.pdf


„Wykonanie przeglądu i konserwacji kotłów olejowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego 2017/2018"
Zapytanie ofertowe.pdf


Dostawa i montaż nowego kotła warzelnego parowego stanowiącego
wyposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Repkach

Zawiadomienie.pdf


„Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Sawice Bronisze"
Zawiadomienie.pdf


„Zakup i dostawa tłucznia drogowego do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Rogów"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw z terenu Gminy Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki- 2017r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„ Wykonanie i zamontowanie okratowania okien w świetlicy wiejskiej w Galkach"
Zawiadomienie.pdf


„Wykonanie i zamontowanie okna w Świetlicy wiejskiej w Zawadach oraz wykonanie i
zamontowanie 2 szt drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Smuniewie"

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Sawice Bronisze"
Zapytanie ofertowe.pdf


Organizacja wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w
związku z realizacją projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI
edycja11 li postępowanie

Zapytanie ofertowe.pdf


Dostawa i montaż nowego kotła warzelnego parowego stanowiącego
wyposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Repkach

Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic dla miejscowości Repki"

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„Wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw z terenu Gminy Repki"

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„Wykonanie i zamontowanie okna w świetlicy wiejskiej w Zawadach oraz wykonanie i zamontowanie 2 szt. drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Smuniewie"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie i zamontowanie okratowania okien w świetlicy wiejskiej w Gałkach"
Zapytanie ofertowe.pdf


Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki- 2017r
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzeszewie
Zawiadomienie.pdf


"Wykoszenie traw i chwastow z pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Repki w roku 2017"
Zawiadomienie.pdf


„Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic dla miejscowości Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw z terenu Gminy Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie przebudowy i montażu przepustów na drogach gminnych na terenie Gminy Repki"
Zawiadomienie.pdf


Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Repkach
Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie omyłka VICTOR.pdf
Zawiadomienie omyłka CHEC SPORT.pdf


Zakup materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Repkach
Zawiadomienie.pdf


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w związku z realizacją projektu "Szkoła Równych Szans VI „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja"
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach
Zawiadomienie.pdf


"Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkól w Skrzeszewie" - II POSTĘPOWANIE
Zapytanie ofertowe.pdf


Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkól w Skrzeszewie"
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Wykoszenie traw i chwastów z pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Repki w roku 2017
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek i obozu językowego dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach w związku z realizacją projektu "Szkoła Równych Szans VI „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe
szkól VI edycja"

Zawiadomienie.pdf


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzeszewie w związku z realizacją projektu "Szkoła Równych Szans VI „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkól VI edycja
Zawiadomienie.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzeszewie
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie przebudowy i montażu przepustów na drogach gminnych na terenie Gminy Repki"
Zapytanie.pdf
Załącznik 1.pdf


Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkól w Skrzeszewie
Zawiadomienie.pdf


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w związku z realizacją projektu "Szkoła Równych Szans VI „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja"
Zawiadomienie.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Repkach

Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja"
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzeszewie w związku z realizacją projektu "Szkoła Równych Szans V

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 787 50 29
fax: 25 787 50 66

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.