Logo Repki Gmina

Wybrane oferty

Na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: " Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń dymowych i wentylacyjnych w budynkach na terenie gminy Repki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie przeglądu i konserwacji kotłów olejowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego 2020/2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego polegającego na zamontowaniu opraw oświetlenia drogowego typu led wraz z wysięgnikami w miejscowość Mołomotki gm. Repki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Liszkach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyrozęby-Podawce III POSTĘPOWANIE 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Zakup wyposażenia wraz z montażem na plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple-Andrelewicze"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Skrzeszew"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Zawadach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego polegającego na zamontowaniu opraw oświetlenia drogowego typu led w miejscowości Repki, ul. Strażacka oraz Kanabród, gm. Repki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Repki" 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w specjalności sanitarnej w ramach "Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Repki obejmującego działkę nr ew. 1194 o pow. 21,32 ha w miejscowości Repki gm. Repki ( park zabytkowy)"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Sawice- Wieś do granicy gminy"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne- Wyrozęby - Konaty

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Rudniki"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skrzeszew-Rudniki i drogi wewnętrznej w miejscowości Rudniki"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO DO KWOTY 1.000.000,00 PLN NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU W 2019r."

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew Duży"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Zakup energii elektrycznej"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Dostawa oleju opałowego lekkiego"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Wykonanie przeglądu i konserwacji kotłów olejowych i gazowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego 2019/2020"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa fabrycznie nowych stołów składanych

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany - Skorupki"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Wymiana wraz z wykonaniem ocieplenia i izolacji podłogi w świetlicy wiejskiej w Repkach"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Repki" w skład którego wchodzi "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki- ul. Kasztanowa" "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki- ul. Orzechowa "

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Modernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach -Podawcach" III POSTĘPOWANIE

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Smuniewie"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Wyrozęby

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w specjalności drogowej realizowanymi w ramach zadania p.n. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Repki" w skład którego wchodzą zadania : 1) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki" 2) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Andrelewicze"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie opraw oświetlenia drogowego na typu led w miejscowosci Bohy gm. Repki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie remontu przepustów i oczyszczanie rowu przy drodze gminnej nr 282 w miejscowości Sawice-Bronisze gm. Repki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mołomotki- Gałki
Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ułożenie koryt ściekowych wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Szkopy gm. Repki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa fabrycznie nowej wykaszarki spalinowej

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie pięcioletniego przeglądu technicznego instalacji elektrycznej budynków na terenie gminy Repki

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Włodki

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Budowa oświetlenia ulicznego typu LED w systemie zaprojektuj i wybuduj przy drodze krajowej nr 62 w miejscowości Remiszew Duży w ramach zadania "Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przeprowadzenie podziału oraz opracowanie mapy do celów projektowych w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Wyrozęby-Konaty"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2019 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa kruszywa betonowego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2019 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Remont budynku strażnicy OSP w Liszkach
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Wyposazenie sali w swietlicy wiejskiej we wsi Rogow w siownie wewnetrzne"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki."

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki - 2018r."

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Wykoszenie traw i chwastów z pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Repki w roku 2018".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół w Repkach
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przebudowa dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wymiana przepustów i udrożnień rowów przy drogach gminnych w miejscowości Sawice-Bronisze w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Sawice - Wieś do granicy Gminy"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


"Profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Repki w 2018 roku"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 


"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew Duży"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 


"Dostawa kruszywa betonowego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2018 roku"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


"Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2018 roku"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


"Modernizacja instalacji i urządzeń kotłowni olejowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach - III POSTFĘPOWANIE"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu dróg
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Urządzenie przestrzeni publicznej w Repkach w ramach zadania Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki -IV POSTĘPOWANIE
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019r."
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


"Urządzenie przestrzeni publicznej wsi Borychów"
Zawaidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawa oleju opałowego lekkiego
Zawaidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sawice-Wieś
Zawaidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


" Ścieżka edukacyjna: "MALI I DUZI ORNITOLODZY" przy rzece Bug w Gminie Repki - II POSTĘPOWANIE"
Zawaidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Repki
Informacja o wyniku postępowania


Urządzenie centrum wsi Skorupki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Szkopy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


"Przebudowa drogi gminnej Wyrozęby-Podawce - Ostrowiec"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


"Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych i utwardzenie placów na terenie Gminy Repki "
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Urządzenie centrum wsi Ostrowiec
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karskie"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogów"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


"Wykonanie instalacji c.o. w swietlicy wiejskiej w Wyrozębach-Podawcach"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wasilew Szlachecki - działka nr ewid. 62 i 69 w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 62 do wsi Wierzbice Górne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


"Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2017 roku"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki w okresie od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r."

Wynik postepowania.pdf


„Dostawa oleju opalowego lekkiego "
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf


ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf


"Przebudowa sanitariatów i modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

"Wykonanie ogrodzenia terenu przy swietlicy wiejskiej w miejscowosci Galki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Przebudowa sanitariatów i modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy- ETAP II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


"Przebudowa drag gminnych na terenie Gminy Repki-ET AP II"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki-2016r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


"Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Skrzeszew"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


„Przebudowa drogi gminnej Rudniki - Mogielnica"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Przebudowa sanitariatów i modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki- ul. Polna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Andrelewicze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bałki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanabród

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gałki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf


"Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sawice-Wieś w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3932W w miejscowosci Sawice-Wieś do granicy gminy"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf


"Przebudowa drog gminnych na terenie Gminy Repki"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf


"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkopy"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf


"DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY REPKI W 2016 ROKU"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf


Przystosowanie pomieszczen dla przedszkola w Wyrozębach-Podawcach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Urządzenie ciągu pieszego, budowa parkingów, terenu rekreacyjnego nad stawem, pogłębienie stawu i remont strażnicy OSP dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Repkach 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urządzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego poprzez przebudowę, wyposażenie i zagospodarowanie centrum wsi w Skrzeszewie 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Skrzeszew

Kształtowanie i zagospodarowanie działki poprzez urządzenie terenów zieleni, oczyszczenie stawu, utwardzenie terenu i remont świetlicy wiejskiej we wsi Sawice-Wieś 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i ratownictwa ekologicznego w gminie Repki

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ POCZWÓRNE UTRWALENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE KOLONIA

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 660 000 PLN

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szkopach

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Repki

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Repki   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

Budowa środowiskowej wielodyscyplinarnej hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Repki – bezpośredni zakup i montaż wyposażenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY REPKI

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA ZLEWNI RZEKI BUG POPRZEZ BUDOWĘ OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH NA TERENIE GMINY REPKI

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA ZLEWNI RZEKI BUG POPRZEZ BUDOWĘ OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH NA TERENIE GMINY REPKI

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wodociągowanie gminy Repki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa garażu na specjalistyczny sprzęt pożarniczy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY REPKI W 2011/2012 ROKU

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH RÓWNIARKĄ DROGOWĄ SAMOJEZDNĄ NA TERENIE GMINY REPKI W 2011/2012 ROKU 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ POCZWÓRNE UTRWALENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE KOLONIA - ETAP II

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY REPKI W 2011/2012 ROKU

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REPKI

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa oleju opałowego lekkiego  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa oleju opałowego lekkiego (Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Repkach) - II postępowanie   

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urządzenie centrum aktywności mieszkańców wsi Skwierczyn- Dwór  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urządzenie centrum aktywności wsi Szkopy- Część I  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urządzenie centrum aktywności wsi Szkopy- Część II  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zagospodarowanie centrum wsi Zawady  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urządzenie centrum wsi Rogów  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urządzenie centrum sportowego we wsi Skrzeszew  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urządzenie świetlicy wiejskiej w Kobylanach Górnych  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Sawicach-Broniszach  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2012 roku  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

USUWANIE Z TERENU GMINY REPKI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST- WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH – 2012 ROK  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bezpiecznie do szkoły, pracy i instytucji publicznych w miejscowości Repki- siedzibie Gminy  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termomodernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Repki  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ POCZWÓRNE UTRWALENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE - KOLONIA - etap III  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mołomotki  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych pozalekcyjnych zajęć dla uczestników projektu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja bis" 

Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Skrzeszewie- II POSTĘPOWANIE  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa oleju opałowego lekkiego- II POSTĘPOWANIE  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Adaptacja budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejską dla wsi Skwierczyn-Wieś  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

USUWANIE Z TERENU GMINY REPKI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST- WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH - 2012 ROK  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE w 2012 r. W KWOCIE 887.076,00 PLN  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju poprzez przebudowę ulicy Strażackiej i Sadowej od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 3926W w Repkach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej do mostu na rzece Myśla we wsi Rudniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

USUWANIE Z TERENU GMINY REPKI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST- WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH - 2013 ROK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Repki  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO DO KWOTY 2.155.026,00 PLN NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU W KWOCIE 1.163.000,00 PLN ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW POŻYCZEK PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE w 2013r. W KWOCIE 992.026,00 PLN  

Zawiadomienieo wyborze najkorzystniejszej oferty

DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO ORAZ USŁUGA RÓWNIARKI DROGOWEJ DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY REPKI W 2013 / 2014 ROKU

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urządzenie centrum sportowego we wsi Skrzeszew  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA ZLEWNI RZEKI BUG POPRZEZ BUDOWĘ OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH NA TERENIE GMINY REPKI- ETAP III  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sawice-Wieś - Kątek”  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa oleju opałowego lekkiego  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bohy gm. Repki   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rewitalizacja centrum wsi Liszki  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki, ul. Klonowa  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Repki w ramach zadań: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrozęby-Podawce; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierczyn-Dwór; Przebudowa drogi gminnej na odcinku - Kobylany Górne - Wyrozęby-Konaty  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kanabród-Czekanów  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki, ul. Kasztanowa  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa wodociągu w miejscowości Wyrozęby-Podawce  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urządzenie szkolnego placu przy Zespole Szkół w Skrzeszewie  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE

GMINY REPKI W 2014 ROKU  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamianka  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Repki w ramach zadań: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamianka; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sawice-Bronisze  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Repkach w ramach Rządowego Programu – „Radosna Szkoła  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Repki w ramach zadań: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sawice-Wieś; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sawice-Dwór; Przebudowa drogi gminnej Liszki - Ostrowiec; Przebudowa drogi gminnej Liszki ( Zagumienie) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sawice-Bronisze - Etap II  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA ZLEWNI RZEKI BUG POPRZEZ BUDOWĘ OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH NA TERENIE GMINY REPKI- ETAP IV  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa o

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.